Tri túc tâm thường lạc - Vô cầu phẩm tự cao

Văn hóa

Tri túc tâm thường lạc - Vô cầu phẩm tự cao

15.04.2021 - Đại đức Thích Minh Ân

Lòng tham muốn nhiều thì khổ nhiều, tham muốn ít thì khổ ít, không ham muốn thì không có khổ. Bớt mộ...

Tổ đình Phi Lai: Huyền tích, Phật tích và Di tích kiến trúc văn hoá độc đáo

Văn hóa

Tổ đình Phi Lai: Huyền tích, Phật tích và Di tích kiến trúc văn hoá độc đáo

10.10.2020 - Đại đức Thích Minh Ân

Ở vùng biên ải Tây Nam xa xôi, nơi được lưu truyền nhiều huyền thuyết và điển tích về chốn Già lam, ...