Trụ trì và vấn đề trang nghiêm quyến thuộc

Hòa thượng Viện chủ

Trụ trì và vấn đề trang nghiêm quyến thuộc

16.11.2019 - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chúng ta an trú trong Chánh pháp, trên đất tâm, trên cơ sở biểu tượng, mà còn thể hiện sự an trú và ...

Phật hoàng Trần Nhân Tông - người đặt nền móng thống nhất Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Viện chủ

Phật hoàng Trần Nhân Tông - người đặt nền móng thống nhất Phật giáo Việt Nam

09.11.2018 - Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chúng ta có thể khẳng định, công cuộc thống nhất Phật giáo thời nhà Trần được thiết lập, thực hiện t...