Tác phẩm, tham luận của HT Viện chủ

Tông Thiên Thai Thiền giáo Liên hữu hội theo dòng lịch sử
03:57 | 24/05/2019 (GMT+7)
Tông Thiên Thai Thiền Giáo Liên hữu hội, gọi tắt là tông Thiên Thai Thiền Giáo, do Tổ Huệ Đăng (1873-1953), pháp húy Thanh Kế khai sáng. Tổ thế danh Lê Quang Hòa, người huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn), tỉnh Bình Định, xuất gia năm 1900 với Hòa thượng Hải Hội Chánh Niệm (1834-1905), trụ trì chùa Long Hòa, Bà Rịa. Tổ thuộc Thiền phái Liễu Quán đời thứ 41. Tổ Liễu Quán húy Thật Diệu đời thứ 35 sáng lập Thiền phái và truyền thừa theo bài kệ do Tổ biệt truyền:


Thật Tế Đại Đạo
Tánh Hải Thanh Trừng
Tâm Nguyên Quảng Nhuận
Đức Bổn Từ Phong
Giới Định Phước Huệ
Thể Dụng Viên Thông
Vĩnh Siêu Trí Quả
Mật Khế Thành Công
Truyền Trì Diệu Lý
Diễn Sướng Chánh Tông
Hạnh Giải Tương Ưng
Đạt Ngộ Chơn Không.

實際大導
性海清澄
心源廣潤
德本慈風
戒定福慧
體用圓通
永超智果
密契成功
傳持妙里
演暢正宗
行解相應
達悟真空

Một vị trong hàng đệ tử Tổ Liễu Quán Thật Diệu truyền bá pháp phái Lâm Tế Liễu Quán vào miền Nam Trung Bộ là Thiền sư Tế Dương Bửu Hiểu (chùa Hội Phước, Khánh Hòa). Thiền sư Tế Dương truyền cho Đại Thông Chánh Niệm (1741-1810) (chùa Tân Long, Khánh Hòa). Thiền sư Đại Thông truyền pháp cho Đạo An Phổ Nhuận (1761-1841), Đạo Thành Như Cảnh (chùa Hội Phước và chùa Linh Sơn, Khánh Hòa). Thiền sư Đạo An truyền pháp cho Tánh Minh Trí Quang và Thiền sư Tánh Như Phổ Tế (chùa Hội Phước, Khánh Hòa). Thiền sư Tánh Như Phổ Tế truyền pháp cho Hải Hội Chánh Niệm (1834-1905) người Phú Yên và hành đạo tại chùa Đồng Đế, Khánh Hòa; về sau vào Long Điền Đất Đỏ rồi trụ trì chùa Long Hòa, Bà Rịa. Thiền sư Hải Hội truyền pháp cho Thanh Kế Huệ Đăng (1873-1953) đời thứ 41, khai sáng Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên Hữu hội.  

Để phân biệt với môn phái Thiên Thai Liễu Quán Thiền Tôn (Huế) theo dòng phái Từ Lâm Tế Chánh tông, tông Thiên Thai Thiền Giáo dùng chữ Từ Tế Thượng Chánh tông để chỉ cho phái Thiên Thai Bà Rịa (Nam Bộ), do Tổ Huệ Đăng, chùa Thiên Thai, Bà Rịa sáng lập năm 1935.

Sau khi xuất gia năm 1900, Tổ đã ra Phú Yên học đạo với Hòa thượng Trí Hải chùa Thiên Thai Sơn Thạch và các Hòa thượng Pháp Chuyên Luật Truyền, Toàn Như Quang Đài, Hòa thượng Tánh Thông Giác Ngộ (Sơn Nhân)…

Năm 1903, Tổ được Hòa thượng Bổn sư cho thọ giới Cụ túc. Sau đó, Tổ trụ trì chùa Kiên Linh ở Hòa Long, Bà Rịa. Sang năm 1904, Tổ về trụ trì chùa Phước Linh ở Tam Phước, Bà Rịa. Kế đến Tổ nhập hạ tại Trường hương chùa Giác Viên ở Gia Định do Hòa thượng Minh Khiêm làm Chủ hương.

Năm 1905, Hòa thượng Hải Hội viên tịch, Tổ phải kế thừa chốn Tổ Long Hòa. Sau khi cư tang xong, Tổ vào Hang Mai, núi Dinh Cô, trong đó có một chú hổ (cọp) trú ẩn. Tổ xin chú hổ cho Tổ mượn chỗ để tu hành. Chú hổ bằng lòng, Tổ dọn dẹp làm thiền thất để tu hành, gọi là “Động Thiên Thai”.
Ngoài cửa, Tổ đề hai câu đối:

借 石 為 墻,  孰 識 老 僧 窮 到 底
以 風 作 扇,  誰 知 大 道 楽 無 缰

Âm:
Tá thạch vi tường, thục thức Lão Tăng cùng đáo để;
Dĩ phong tác phiến thùy tri đại đạo lạc vô cương.

Nghĩa:  
Mượn đá làm tường ai hiểu cho Lão Tăng nghèo đáo để;
Lấy gió làm quạt ai biết đại đạo vui vô cùng.

Đến năm 1910, Tổ phát quang, xây dựng chùa Thiên Thai như hiện nay thuộc núi Chân Tiên, xã Tam An, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đề hai câu đối:

天 出 一 輪 慧 日
胎 生 九 品 蓮 花

Âm:
Thiên xuất nhất luân huệ nhật.
Thai sinh cửu phẩm Liên hoa

Nghĩa:
Trời hiện mặt trời Trí huệ.
Thai sanh chín phẩm hoa sen.

Năm 1915, Tổ được thỉnh về trụ trì chùa Bà Lang Lệ ở Cái Tàu Thượng, Sa Đéc. Năm 1918, Tổ được Hòa thượng Đào Bá Nhẫn-Từ Nhơn thỉnh làm Pháp sư Trường hương chùa Quan Âm Phật Tổ ở Cà Mau.

Năm 1920, Tổ hưởng ứng phong trào Chấn hưng Phật giáo Việt Nam do Tổ Lê Khánh Hòa chủ xướng như thành lập hội Lục Hòa Liên Hiệp. Năm 1931, Hòa thượng Khánh Hòa cùng quý Hòa thượng, Cư sĩ xin phép chính quyền Pháp thành lập Hội Nam Kỳ Nghiên cứu Phật học, được chính quyền Pháp cho phép ngày 20/8/1931; trụ sở đặt tại chùa Linh Sơn ở Sài Gòn và xuất bản tạp chí Từ Bi Âm, tập số 1 ra ngày 01/3/1932. Hội được Tổ đồng tình ủng hộ tích cực bằng cách mở Trường Phật học, Trường hương và chứng minh các Đại Giới đàn cả miền Tây Nam Bộ thuộc Tổ đình Thiên Thai.

Năm 1935, để có cơ sở hoạt động hợp pháp trong phong trào Chấn hưng Phật giáo nước nhà, Tổ cho thành lập Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên hữu hội, do Tổ làm Hội trưởng cùng quý đệ tử xuất gia, tại gia làm hội viên. Chính quyền Pháp cho phép thành lập Hội ngày 30/12/1935.

Năm 1936, Tổ cho xuất bản tạp chí Bát Nhã Âm, do cụ Đỗ Phước Tâm tự Minh Chánh làm Chủ nhiệm; trụ sở của Hội và Tòa soạn đặt tại Thiên Bửu Tháp (Cửu Liên Đài); tập số 1 ra ngày 15/3/1936. Tạp chí hoạt động được 07 năm (1936 - 1943) thì tạm ngưng hoạt động.

Trong quá trình hoạt động, Tổ thường xuyên gặp gỡ cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Hồ Chủ tịch và trao đổi Phật sự với Tổ Phi Lai Chí Thiền ở Châu Đốc. Qua các cuộc mạn đàm, quý cụ thường xuyên trao đổi việc cứu dân giúp nước, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp, cho nên trước khi viên tịch (1933) Tổ Phi Lai thường dạy: “Sau khi Ta viên tịch, các ông hãy về nương với Hòa thượng Huệ Đăng Bà Rịa, là một bậc danh tăng thạc đức, đạo hạnh sáng ngời ở miền Đông Nam Bộ”.

Hàng đệ tử thành danh thế hệ thứ nhất của Tổ gồm có: Hòa thượng Minh Tâm, Minh Chánh, Minh Thành, Minh Tịnh, Minh Đức, Minh Nguyệt, Minh Vân… 

Năm 1937, Tổ chứng minh Trường hương chùa Giác Hoàng ở Cần Thơ.

Năm 1941, Tổ trở lại Bình Định thăm quê và thành lập chùa Thiên Tôn núi Ông Đốc, xã Trinh Tường, huyện Bình Khê, Bình Định.

Năm 1943, Tổ trở lại chùa Thiên Thai ở Bà Rịa và lưu lại thời gian một năm.

Năm 1944, Tổ trở về chùa Thiên Tôn ở Bình Khê, Bình Định, sau đó chiến tranh Việt-Pháp leo thang, Cách mạng Tháng 8 bùng nổ, từ năm 1945 đến năm 1954 chùa Thiên Tôn bị phá hủy, Tổ đã lên núi Hòn Dũng xây dựng chùa Lê Sơn lánh nạn; khi chiến tranh lắng dịu, Tổ trở lại chùa Thiên Tôn ở Bình Khê, Bình Định. Vì tuổi cao sức yếu, Tổ viên tịch ngày 11/7/Quý Tỵ (1953), thọ 80 tuổi. Kim quan Tổ được nhập tháp tại chùa Thiên Tôn, Bình Khê (Tây Sơn), Bình Định. Tại Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa, hàng môn nhơn đệ tử đã xây tháp thờ vọng để tưởng nhớ công đức Tổ sư.

Dù Tổ đã viên tịch nhưng những đệ tử của ngài thuộc môn phái Thiên Thai Thiền Giáo tông đã hòa mình cùng phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc (1976), thống nhất Phật giáo Việt Nam năm 1981, như:

- Hòa thượng Minh Tịnh (Trừng Liên), trụ trì chùa Bửu Hương (chùa Tây Tạng) là Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Thủ Dầu Một (1945…), nay là tỉnh Bình Dương.

- Hòa thượng Minh Nguyệt (Trừng Kim), Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc Nam Bộ, Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ thuộc Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Trưởng ban Thừa kế Tổ đình Thiên Thai.

- Hòa thượng Thiện Hào (Trừng Thanh), Viện chủ chùa Xá Lợi, Thiền viện Quảng Đức, quận 3, TP.HCM, Hội trưởng Hội Lục hòa Phật tử, Tổng Thư ký rồi Hội trưởng Hội Lục Hòa Tăng và Lục Hòa Phật tử, Ủy viên đoàn Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Cố vấn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa VI, VII, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Á Phi, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Chứng minh Ban Thừa kế Tổ đình Thiên Thai, Chủ nhiệm Báo Giác Ngộ Thành hội Phật giáo TP.HCM.

- Hòa thượng Minh Đức (Thiện Mẫn), trụ trì chùa Thiên Tôn quận 5, TP.HCM, Giám viện Phật học viện Minh Đức chùa Thiên Tôn, Viện trưởng Viện Hoằng đạo GHPGCTVN.

- Hòa thượng Pháp Dõng (Trừng Lực), trụ trì chùa Tường Quang ở An Phú Đông thuộc huyện Hóc Môn tỉnh Gia Định, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Cứu quốc tỉnh Gia Định, Trưởng ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước huyện Hóc Môn, Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Hòa thượng Pháp Lan (Trừng Tâm), trụ trì chùa Khánh Hưng, quận 10 Sài Gòn, Giám đốc Trường Sơ Trung Phật học Lục Hòa Tăng tại chùa Khánh Hưng, Chủ tịch Lực lượng PGCM Sài Gòn Gia Định, Tổng Thư ký Tăng đoàn Liên tông Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo trong mùa Pháp nạn 1963, Vụ trưởng Hội đoàn Phật tử vụ thuộc Tổng vụ Cư sĩ GHPGVNTN, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định, Chủ tịch Tổng đoàn Thanh Niên Tăng Ni Việt Nam (GHPGVNTN), Chủ tịch Ủy ban Phật giáo Vận động phóng thích tù nhân (1968-1975), Trưởng ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước quận 3, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội Phật giáo TP.HCM, Ủy viên HĐTS, Thành viên HĐCM  GHPGVN.

- Hòa thượng Định Quang (Tâm Chỉnh - đệ tử Hòa thượng Hồng Phước, cầu pháp với Hòa thượng Minh Đức), trụ trì chùa Huỳnh Kim, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp, Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh Kiến thiết, Chánh đại diện GHPGVNTN tỉnh Gia Định nhiệm kỳ I, Giám viện Phật học viện Huệ Quang (Huỳnh Kim), Giám đốc trường Trung Tiểu học Bồ Đề Huệ Quang, thuộc Tổng vụ Giáo dục GHPGVNTN, Trưởng ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước quận 11, quận Gò Vấp, thành viên Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm Tăng Ban Tăng sự THPG TP.HCM, Trưởng ban Thừa kế Tổ đình Thiên Thai, Thành viên HĐCM GHPGVN.

- Hòa thượng Thích Thiện Xuân (đệ tử Hòa thượng Minh Đức, y chỉ Hòa thượng Thiện Hào), Phó Tổng Thư ký Viện Hoằng đạo GHPGCTVN, Chủ tịch Tổng đoàn Thanh niên Tăng Ni (PGCTVN), Trưởng ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước huyện Bình Chánh, Ủy viên Ban Liên lạc Phật giáo Yêu nước TP.HCM, Phó Thư ký - Chánh Văn phòng THPG TP.HCM, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Tân Phú, Phó ban Thường trực Ban Thừa kế Tổ đình Thiên Thai Bà Rịa - Vũng Tàu, Trụ trì chùa Hạnh Nguyện, quận Tân Phú, TP.HCM cùng quý Hòa thượng Pháp Thân (Trừng Chí) chùa Hội Linh - Cần Thơ, Hòa thượng Pháp Long (Trừng Hinh) chùa Thiên Minh ở Hóc Môn, Gia Định…

Hiện nay Tổ đình Thiên Thai là cơ sở tự viện thuộc Tỉnh hội Phật giáo Bà Rịa - Vũng Tàu. Song là chốn Tổ của các Tăng Ni, Phật tử thành viên thuộc môn phái Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên hữu hội trong lòng GHPGVN tại các địa phương
.
Qua đó, các thành viên môn phái Thiên Thai Thiền Giáo tông Liên hữu hội đã hòa mình vào các tổ chức thành viên sáng lập GHPGVN, quyết tâm duy trì sự đoàn kết hòa hợp đồng hành cùng dân tộc ở quá khứ, cũng như hiện tại và mãi mãi về sau trong thế kỷ XXI và những thế kỷ tiếp theo, song vẫn giữ được truyền thống, hệ phái, pháp môn tu học biệt truyền đúng Chánh pháp được duy trì và không ngừng phát triển như Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quy định.
 
Bị chú:
Tổ Thật Diệu Liễu Quán đời thứ 35 (là đời thứ nhất pháp phái Liễu Quán) tạm sắp xếp theo dòng phái như sau:
1. Thật Diệu Liễu Quán (đời thứ 35) = Pháp phái đời thứ 1 chùa Thiền Tôn.
2. Tế Hiệp Hải Điện (chùa Thiền Tôn)…
3. Đại Huệ Chiếu Nhiên, Đại Nghĩa Chí Hạo (đệ tử Hòa thượng Tế Ân Lương Quang, chùa Thiền Tôn, chùa Báo Quốc).
4. Đạo Minh Phổ Tịnh (chùa Báo Quốc).
5. Tánh Thiên Nhất Định (chùa Từ Hiếu, chùa Giác Hoàng).
6. Hải Thuận Lương Duyên (chùa Báo Quốc, chùa Diệu Đế).
+ Tánh Hoạt Huệ Cảnh (chùa Tường Vân).
+ Hải Toàn Linh Cơ (chùa Tường Vân, chùa Giác Hoàng).
+ Hải Thiệu Cương Kỷ (chùa Từ Hiếu).
+ Hải Từ Tâm Chính (chùa Kim Tiên).
1. Thanh Minh Tâm Truyền (chùa Báo Quốc).
+ Thanh Chân Viên Giác (chùa Ba La Mật).
+ Thanh Thái Huệ Minh, Thanh Thái Chơn Thật (chùa Từ Hiếu).
2. Trừng Chánh Giác Tiên (chùa Trúc Lâm) đệ tử Hòa thượng Thanh Ninh Tâm Tịnh.
+ Trừng Thông Tịnh Khiết (đệ tử Hòa thượng Thanh Thái Phước Chỉ) (chùa Tường Vân).
+ Trừng Thủy Giác Nhiên (đệ tử Hòa thượng Thanh Ninh Tâm Tịnh, chùa Tây Thiên, chùa Thiền Tôn)
+ Trừng Nguyên Đôn Hậu (chùa Diệu Đế, chùa Linh Mụ) đệ tử Hòa thượng Thanh Ninh Tâm Tịnh.
+ Trừng Quang Nhất Hạnh (chùa Từ Hiếu), đệ tử Hòa thượng Thanh Quý Chân Thật.
3. Tâm Phật Thiện Siêu (chùa Từ Đàm), đệ tử Hòa thượng Trừng Thủy Giác Nhiên.
+ Tâm Như Trí Thủ (chùa Báo Quốc), đời thứ 43, Pháp phái đời thứ 9 (đệ tử Hòa thượng Trừng Thông Viên Thành chùa Tra Am). Hòa thượng Trừng Thông Viên Thành đệ tử Hòa thượng Thanh Chân Viên Giác (chùa Ba La Mật).
4. Nguyên Tánh Đức Tâm (chùa Pháp Hải), đệ tử Hòa thượng Tâm Như Trí Thủ…
 
Nguồn: Sách Những đóa hoa Phật giáo VN
  • Copyright © 2020 Chùa Minh Đạo
  • Ghi rõ nguồn Chùa Minh Đạo khi sử dụng thông tin từ website này